Zrównoważony rozwój
Zarządzanie CO2

Zarządzanie CO2

W celu uzyskania wglądu w emisję CO₂ korzystamy z drabiny wyników CO₂. To instrument, który zakłada strukturalne podejście do redukcji CO₂.

W sektorze przemysłowym możliwy jest znaczny postęp na polu oszczędzania energii, wydajnego korzystania z materiałów i energii ze źródeł odnawialnych. Dotyczy to także firmy Smulders. Poprzez działania praktyczne, pracę nad innowacjami i dzielenie się wiedzą zarówno w organizacji, jak i w sektorze, udaje się osiągnąć znaczącą redukcję emisji CO₂.

„Ważne jest, aby znaczącą redukcję emisji CO₂ osiągnąć w sposób wydajny, razem z naszymi wszystkimi interesariuszami!”

Wgląd w informacje sprawia, że firma staje się świadoma własnych wyników CO₂ oraz ryzyka i szans z tym związanych.

Wgląd w informacje

Taki wgląd daje nam wiedzę, którą możemy wykorzystać do formułowania skutecznych celów i działań mających na celu zmniejszenie emisji CO₂ oraz której podporządkowujemy komunikację i współpracę.

Podejście A stymuluje firmy do poznania własnej emisji CO₂ oraz do umiejscowienia jej w łańcuchu. Firma stale wprowadza ulepszenia w zakresie i efektywności takiego wglądu i jakości inwentaryzacji emisji.

 

Firma Smulders opracowała aktualną inwentaryzację wytwarzanej przez siebie emisji CO₂. Mamy tu na myśli głównie elektryczność i ogrzewanie oraz kilka mniejszych źródeł CO₂. Uwzględniono także historyczne dane dotyczące emisji CO₂.

Poza tym Smulders monitoruje także pośrednią emisję CO₂. Chodzi tu o emisję dostawców, wykonawców i klientów, którzy w łańcuchu dostaw znajdują się przed i za firmą Smulders. Podsumowanie ujęto w naszej analizie Scope 3 Analyse. Najważniejsze źródła emisji CO₂ w łańcuchu omówiono szerzej tutaj:

  1. Analiza łańcucha dla stali
  2. Analiza łańcucha dla powłok
  3. Analiza łańcucha dla galwanizacji

Analizy oraz dane historyczne dotyczące emisji CO₂ można znaleźć w naszej publikacji MVO Publicaties.

Redukcja stwarza szanse zmniejszenia zużycia energii i emisji CO₂ oraz wspiera współpracę w łańcuchu dostaw, tak aby wybierane były najbardziej wydajne opcje redukcji.

Redukcja

Firma stale wprowadza ulepszenia w postaci bardziej wydajnych działań, formułowania i osiągania celów oraz wskazywania na postępy w realizacji celów i działań. Ujęto to w planie Energy Management Plan.

W stosunku do emisji CO₂ przez firmę Smulders definiowane są konkretne działania, które w bezpośredni sposób prowadzą do zmniejszenia takiej emisji. 

Smulders ma bezpośredni wpływ wyłącznie na ograniczoną część emisji w łańcuchu dostaw. Chodzi tu więc przede wszystkim o współpracę z partnerami (dostawcami, wykonawcami, klientami) w celu zmniejszenia całościowej emisji CO₂.

Poprzez przejrzystość firma stymuluje kreatywne zaangażowanie swoich pracowników i zakładów, prowadzące do przekazywania uwag dotyczących ambicji i wymagań.

Przejrzystość

Firma stale ulepsza zakres i zasięg komunikacji oraz przetwarzania opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Smulders pracuje nad podejściem pozwalającym na szukanie bardziej wydajnych działań w celu redukcji zużycia energii i emisji CO₂. Pracownicy firmy Smulders najlepiej znają swoją codzienną pracę i często sami mają pomysły dotyczące oszczędzania energii. Zachęcamy ich do wprowadzania ulepszeń.

Firma Smulders wie, którzy partnerzy zewnętrzni mogą mieć interes w zmniejszeniu zużycia energii i emisji CO₂ w ich firmie. Komunikacja umożliwia stronom zewnętrznym formułowanie krytycznych uwag o wysiłkach firmy oraz ich ocenę. 

Firma Smulders prowadzi także dialog ze stroną rządową oraz organizacjami pozarządowymi dotyczący celów i strategii redukcji CO₂. Jego częścią jest zaangażowanie się firmy Smulders w Kartę Zrównoważonego Biznesu prowincji Antwerpia i VOKA Mechelen.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie Cele rozwojowe.

W ramach partycypacji firma pokazuje, że inwestuje we współpracę, dzieli się wiedzą i tam, gdzie jest to możliwe, korzysta z wiedzy zdobytej w innych miejscach.

Partycypacja

Z jednej strony firma Smulders sama pracuje nad nowymi technologiami i projektami, które mogą być stosowane w sektorze, aby w ten sposób jak najbardziej zmniejszać emisję CO₂. 

Z drugiej strony firma Smulders aktywnie korzysta z mało stosowanych, ale skutecznych technologii, które prowadzą do zmniejszenia emisji CO₂.

Nasze komunikaty dotyczące procesu rozwoju lub programu redukcji można znaleźć w publikacji MVO Publicaties.