Duurzaamheid
CO2-management

CO2-management

Om inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot, maken wij gebruik van de CO₂-Prestatieladder. Dit is een instrument dat een gestructureerde aanpak voorziet bij het reduceren van CO₂-uitstoot.

In de industriële sector kan er nog veel vooruitgang geboekt worden op het vlak van energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Dat geldt ook voor Smulders. Door praktische maatregelen, te werken aan vernieuwingen en kennis te delen, zowel binnen de organisatie als in de sector, behalen we substantiële CO₂-reductie op een efficiënte manier.

"Belangrijk is om substantiële CO₂-reductie te behalen op een efficiënte manier, met al onze stakeholders!"

Inzicht maakt een bedrijf bewust van de eigen CO₂-prestatie, de risico’s en kansen die de eigen CO₂-uitstoot veroorzaakt.

Inzicht

Inzicht biedt ons informatie die we kunnen gebruiken bij het formuleren van effectieve doelstellingen en maatregelen om de CO₂-uitstoot te reduceren, en waar de communicatie en samenwerking zich op dient te richten.

Invalshoek A stimuleert bedrijven om de eigen CO₂-uitstoot en die in de keten te kennen. Het bedrijf realiseert continue verbetering in de diepgang, reikwijdte en efficiëntie van inzicht en de kwaliteit van de emissie-inventaris.

Smulders beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris voor de CO₂-emissies die het zelf veroorzaakt. Hierbij denken we vooral aan elektriciteit  en verwarming, naast enkele kleinere CO₂-bronnen. De historische data CO₂-emissies zijn hier ook bij vermeld.

Daarnaast heeft Smulders de indirecte CO₂-emissies in kaart gebracht. Dit zijn emissies veroorzaakt door leveranciers, aannemers en klanten die vóór en na Smulders in de keten komen. De samenvatting is vervat in onze Scope 3 Analyse. Enkele belangrijke bronnen van CO₂ in de keten zijn dieper uitgewerkt:

  1. Ketenanalyse staal
  2. Ketenanalyse coating
  3. Ketenanalyse galvanisatie

De analyses alsook de historische data omtrent CO₂-uitstoot zijn terug te vinden onder onze MVO Publicaties.

Reductie creëert kansen voor het terugdringen van energieverbruik en CO₂-uitstoot, en bevordert samenwerking in de keten zodat de meest efficiënte opties voor reductie in de keten worden aangepakt.

Reductie

Het bedrijf realiseert continue verbetering van de efficiëntie van maatregelen, in het vaststellen en behalen van doelen en het aantonen van voortgang op doelstellingen en maatregelen. Dit kan men terugvinden in het Energy Management Plan.

Voor de CO₂-emissies die Smulders zelf veroorzaakt, worden concrete acties gedefinieerd die rechtstreeks leiden tot vermindering van deze emissies. 

Slechts een beperkt aantal emissies in de keten kan Smulders rechtstreeks beïnvloeden. Hier gaat het veeleer over samenwerking met ketenpartners (leveranciers, aannemers, klanten) om de totale CO₂-emissie in de keten te verminderen.

Door Transparantie stimuleert een bedrijf de creatieve betrokkenheid van zijn medewerkers, weten bedrijven van elkaars inzet, en kan een bedrijf door anderen worden aangesproken op de ambities en vorderingen.

Transparantie

Het bedrijf realiseert continue verbetering in de diepgang en verspreiding van de communicatie en in het verwerken van inbreng van de interne en externe belanghebbenden.

Smulders werkt aan draagvlak binnen het bedrijf om te zoeken naar effectievere energie- en CO₂-reductiemaatregelen. De medewerkers van Smulders kennen het dagelijks werk als geen ander en hebben vaak al ideeën hoe er energie bespaart kan worden. Ze worden aangemoedigd om verbetervoorstellen binnen te brengen.

Smulders weet welke externe belanghebbenden belang kunnen hebben bij energie- en CO₂-reductie binnen het bedrijf. De communicatie stelt externe partijen in staat een kritisch oordeel te vormen over de inspanningen van het bedrijf en te benchmarken. 

Smulders onderhoudt ook dialoog met partijen binnen overheid en NGO ’s over zijn CO₂- reductiedoelstelling en strategie. Onderdeel hiervan is het commitment van Smulders aan het Charter Duurzaam Ondernemen van de provincie Antwerpen en VOKA Mechelen.

Meer informatie hierover op onze pagina van de Ontwikkelingsdoelstellingen.

Door Participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld.

Participatie

Enerzijds werkt Smulders zelf aan het ontwikkelen van nieuwe technieken en projecten die, na uitwerking, kunnen toegepast worden binnen de sector om zo een grote CO₂-emissiereductie binnen de sector te verwezenlijken. 

Anderzijds promoot Smulders actief het gebruik van weinig ingeburgerde maar bewezen technieken die leiden tot een CO₂-emissiereductie.

Onze communicatiefiches met een omschrijving van het ontwikkelingstraject of reductieprogramma zijn terug te vinden op onze MVO Publicaties.